Deprecated APIs

我们在开发 MegEngine 的过程中始终注意着 API 的兼容性,但某些时候由于一些原因需要更改接口。 在这种情况下,我们会将它们标记为已弃用(Deprecated),并在后续几个版本中进行保留。

(更多详细信息,请参考 弃用政策

注解

如果你想要阅读 <=0.6 版本的 MegEngine API 文档,请访问:

https://megengine.org.cn/api/0.6/zh/api.html

不推荐使用/弃用的接口

deprecated APIs

目标

已弃用

将被删除

备选方案

megengine.funtional.nn.interpolate

1.3

待定

megengine.functional.vision.interpolate

megengine.funtional.nn.roi_pooling

1.3

待定

megengine.functional.vision.roi_pooling

megengine.funtional.nn.roi_align

1.3

待定

megengine.functional.vision.roi_align

megengine.funtional.nn.nms

1.3

待定

megengine.functional.vision.nms

megengine.funtional.nn.resize

1.3

待定

megengine.functional.vision.resize

megengine.funtional.nn.remap

1.3

待定

megengine.functional.vision.remap

megengine.funtional.nn.nvof

1.3

待定

megengine.functional.vision.nvof

megengine.funtional.nn.warp_affine

1.3

待定

megengine.functional.vision.warp_affine

megengine.funtional.nn.warp_perspective

1.3

待定

megengine.functional.vision.warp_perspective

弃用政策

我们正在制定相关政策中。